เป้าประสงค์


เป้าประสงค์


1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

2. เด็กระดับปฐมวัยและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่คุณภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐษนสู่คุณภาพระดับมาตรฐานบูรณาการการทำงาน เน้นการบริหารแบบ มีส่วนร่วม

5. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพและสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง