ผู้บริหาร


Cinque Terre

นางรัชนี มณีรัตนโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางฟาตอน๊ะ สาแลแม

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางบุญศรี รักการงาน

บุคลากรภายในกลุ่ม


นายบัณฑิต วุฒิศาสน์

บุคลากรภายในกลุ่ม


นายมานพ เหวรมา

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางสาวนูรีซัน สามานุง

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางสาวรอฮานา อาแว

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางสาวอรนลิน คงสวัสดิ์

บุคลากรภายในกลุ่ม


นายสมเดช สุขแดงพรหม

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางสาวซูไฮลา แซะบากา

บุคลากรภายในกลุ่ม