ผู้บริหาร


Cinque Terre

นางรัชนี มณีรัตนโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางบุญศรี รักการงาน

นางบุญศรี รักการงาน

นักประชาสัมพันธ์

0914619344
nara217@narathiwat2.go.th

นางสาวอรนลิน คงสวัสดิ์

นางสาวอรนลิน คงสวัสดิ์

นักประชาสัมพันธ์

089-474062
nara212@narathiwat2.go.th

นางสาววรรณวิมล  โนวรรณา

นางสาววรรณวิมล โนวรรณา

เจ้าพนักงานธุรการ

0652493564
nara2122@narathiwat2.go.th

นางฟาตอน๊ะ สาแลแม

นางฟาตอน๊ะ สาแลแม

พนักงานราชการ

0848557127
nara219@narathiwat2.go.th

 นายเสาร์แก้ว ใจตรง

นายเสาร์แก้ว ใจตรง

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

0817480175
nara297@narathiwat2.go.th

นายบัณฑิต วุฒิศาสน์

นายบัณฑิต วุฒิศาสน์

พนักงานราชการ

0899755035
bundit@narathiwat2.go.th

นายมานพ เหวรมา

นายมานพ เหวรมา

พนักงานราชการ

08-6284-94
nara222@narathiwat2.go.th

นางสาวนูรีซัน สามานุง

นางสาวนูรีซัน สามานุง

พนักงานราชการ

0894740623
nara221@narathiwat2.go.th

นางสาวรอฮานา อาแว

นางสาวรอฮานา อาแว

พนักงานราชการ

0877968297
nara214@narathiwat2.go.th

นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์

นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์

พนักงานราชการ

0937241751
nara213@narathiwat2.go.th

นายสมเดช สุขแดงพรหม

นายสมเดช สุขแดงพรหม

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

0612243460
nara2112@narathiwat2.go.th

 นายสุรเดช อินดี

นายสุรเดช อินดี

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

0831921358
nara298@narathiwat2.go.th

 นางสาวซูไฮลา แซะบากา

นางสาวซูไฮลา แซะบากา

พนักงานราชการ

0872947710
nara2105@narathiwat2.go.th

นางสาวณชนก ยอมเต็ม

นางสาวณชนก ยอมเต็ม

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

0884886353
nara2115@narathiwat2.go.th

 นายอภินันท์ สินทรัพย์

นายอภินันท์ สินทรัพย์

พนักงานราชการ

0620972551
nara2108@narathiwat2.go.th

 นายปราโมทย์ แก้วเหลี่ยม

นายปราโมทย์ แก้วเหลี่ยม

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

0831685880
nara296@narathiwat2.go.th

 นางจันทร์ ไชยศรี

นางจันทร์ ไชยศรี

แม่บ้าน

0850795688
nara295@narathiwat2.go.th

 นายริน น้อยสร้าง

นายริน น้อยสร้าง

ช่างไม้

0892994288
nara294@narathiwat2.go.th

 นายชัยพร สังข์ประสิทธิ์

นายชัยพร สังข์ประสิทธิ์

ช่างสี

0936143582
nara292@narathiwat2.go.th

 นายขนบ จันเอิบ

นายขนบ จันเอิบ

ช่างสี

0869614234
nara291@narathiwat2.go.th

นายธนา นงรัตน์

นายธนา นงรัตน์

ช่างไม้

0815438453
nara289@narathiwat2.go.th

 นายไมตรี ดีพาส

นายไมตรี ดีพาส

ช่างสี

0895982511
nara293@narathiwat2.go.th

 นายอนันต์ รามศรี

นายอนันต์ รามศรี

ช่างสี

0898773326
nara288@narathiwat2.go.th

นายกู้เกียรติ หะนุรัตน์

นายกู้เกียรติ หะนุรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

0986707850
nara299@narathiwat2.go.th

 นายอานุงรุสลำ  หะยีอาแว

นายอานุงรุสลำ หะยีอาแว

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

0815985293
nara2000@narathiwat2.go.th