ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอสุไหงปาดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2จำนวนผู้อำนวยการ
27


จำนวนรองผู้อำนวยการ
0


จำนวนรักษาการ
2


นายสำเริง ไชยแดง

นายสำเริง ไชยแดง

โรงเรียน บ้านปะลุรู

อำเภอ : สุไหงปาดี
0892951191
samroeng1191@gmail.com

นายไพโรจน์ หมีนหวัง

นายไพโรจน์ หมีนหวัง

โรงเรียน บ้านบอเกาะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0801377972
pai_rott@hotmail.com

นางขนิษฐา นนธิ

นางขนิษฐา นนธิ

โรงเรียน วัดประชุมชลธารา

อำเภอ : สุไหงปาดี
089-5355345
Khanitta.bio@gmail.com

 นายจิตรพงศ์ ยะปา

นายจิตรพงศ์ ยะปา

โรงเรียน บ้านไอบาตู

อำเภอ : สุไหงปาดี
0862967488
matjitpong@gmail.com

นางนุรฮายาตี บินเสะ

นางนุรฮายาตี บินเสะ

โรงเรียน บ้านกลูบี

อำเภอ : สุไหงปาดี
0892997931
0

 นายฟิกกรี ยีระ

นายฟิกกรี ยีระ

โรงเรียน บ้านไม้แก่น

อำเภอ : สุไหงปาดี
0817382257
sakorat@hotmail.com

 นายอับดุลรอหิง สะกะเเย

นายอับดุลรอหิง สะกะเเย

โรงเรียน บ้านบาโงกือเต

อำเภอ : สุไหงปาดี
0
0

 นายอินฌาม มะมิง

นายอินฌาม มะมิง

โรงเรียน บ้านตะโละบูเก๊ะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0892974181
sunm799@gmail.com

นางสาวอาฟีลา หะยีนุ

นางสาวอาฟีลา หะยีนุ

โรงเรียน บ้านละหาน

อำเภอ : สุไหงปาดี
0937924536
toffee_028eng@hotmail.com

 นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์

นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์

โรงเรียน บ้านตาเซะเหนือ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0872917843
chisnupong949@gmail.com

 นางสาวสุวรรณี คงชูดวง

นางสาวสุวรรณี คงชูดวง

โรงเรียน บ้านตลิ่งสูง

อำเภอ : สุไหงปาดี
0895985393
suwunee@gmail.com

 นางสาวสิรินภา ยูโซ๊ะ

นางสาวสิรินภา ยูโซ๊ะ

โรงเรียน บ้านปอเนาะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0
0

 นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิง

นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิง

โรงเรียน บ้านปอเนาะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
089975742
0

 นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล

นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล

โรงเรียน บ้านจือแร

อำเภอ : สุไหงปาดี
0830042866
plaamo9591@gmail.com​

 นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ

นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ

โรงเรียน บ้านกูวา(สุไหงปาดี)

อำเภอ : สุไหงปาดี
0935841431
muhamaselam.t@south-ed.moe.go.

 ศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์

ศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์

โรงเรียน บ้านตาเซะใต้

อำเภอ : สุไหงปาดี
062-6540569
srayut941@gmail.com

 นายนพดล ดีพาส

นายนพดล ดีพาส

โรงเรียน วัดโบราณสถิตย์

อำเภอ : สุไหงปาดี
0862962428
noppadon030221@gmail.com

นางสาวดวงใจ แดงน้อย

นางสาวดวงใจ แดงน้อย

โรงเรียน บ้านสากอ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0862928862

 นายอรัญฎี มะเย็ง

นายอรัญฎี มะเย็ง

โรงเรียน บ้านบาโงมาแย

อำเภอ : สุไหงปาดี
0899773390

นายทวีป  มุขแก้ว

นายทวีป มุขแก้ว

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา๘๙ (บ้านโคกสยา)

อำเภอ : สุไหงปาดี
086 2873245
weep. jnsk@gmail.com

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียน บ้านกาวะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0980583346
0

นางญาณิศา จุลกศิลป์

นางญาณิศา จุลกศิลป์

โรงเรียน อิสลามบำรุง

อำเภอ : สุไหงปาดี
0
0

 นางสาวฮาสานี มะอาแซ

นางสาวฮาสานี มะอาแซ

โรงเรียน โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

อำเภอ : สุไหงปาดี
0848619532
wandaie2000@gmail.com

 นายบุญชู ราชสุวรรณ

นายบุญชู ราชสุวรรณ

โรงเรียน บ้านโคกตา

อำเภอ : สุไหงปาดี
0819575286
boon.5.su@gmail.com

 นางวิภาพร หมีนหวัง

นางวิภาพร หมีนหวัง

โรงเรียน บ้านบือราแง

อำเภอ : สุไหงปาดี
097-3616279
viviporn2521@gmail.com

นางปาตีเม๊าะ หะยีลาเต๊ะ

นางปาตีเม๊าะ หะยีลาเต๊ะ

โรงเรียน บ้านสายะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0958638419
chemistry.2523chem@gmail.com

 นายปรีดา แก้วพรหมลัด

นายปรีดา แก้วพรหมลัด

โรงเรียน วัดประดิษฐ์บุปผา

อำเภอ : สุไหงปาดี
0872940512
pridakaew1234@gmail.com