ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอสุคิริน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2จำนวนผู้อำนวยการ
15


จำนวนรองผู้อำนวยการ
0


จำนวนรักษาการ
2


 นายบือราฮาน สาอะ

นายบือราฮาน สาอะ

โรงเรียน บ้านน้ำทุเรียน

อำเภอ : สุคีริน
0935890083
hanan_0665@hotmail.com

นางสาวชาลิสา  กาแก้ว

นางสาวชาลิสา กาแก้ว

โรงเรียน บ้านจุฬาภรณ์ 12

อำเภอ : สุคีริน
0895967127
chalsa7127@gmail.com

นายไสว หนูเกิด

นายไสว หนูเกิด

โรงเรียน นิคมพัฒนา 9

อำเภอ : สุคีริน
0898795776
Nukerd2504@gmail.com

 นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์

นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์

โรงเรียน นิคมพัฒนา5

อำเภอ : สุคีริน
0817675569
kaitox@gmail.com

 นางณิภา ศรีสองคอน

นางณิภา ศรีสองคอน

โรงเรียน นิคมพัฒนา ๗

อำเภอ : สุคีริน
0656622579
nipataa3@gmail.com

 นายทำนุ อาแวกะจิ

นายทำนุ อาแวกะจิ

โรงเรียน บ้านบาลูกายาอิง

อำเภอ : สุคีริน
0892945180
zeetunu@hotmail.com

นายจำรัส บุญข่าย

นายจำรัส บุญข่าย

โรงเรียน บ้านร่วมใจ

อำเภอ : สุคีริน
0897364569
chaboo2520@gmail.com

 นางละเอียด อ่อนแพง

นางละเอียด อ่อนแพง

โรงเรียน บ้านน้ำใส

อำเภอ : สุคีริน
081-0984933
laeiad51@hotmail.com

 นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว

นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว

โรงเรียน นิคมพัฒนา 10

อำเภอ : สุคีริน
0898693978
phonwit@gmail.com

 จ่าสิบเอกประเสริฐ ทองงิ้ว

จ่าสิบเอกประเสริฐ ทองงิ้ว

โรงเรียน นิคมพัฒนา ๔

อำเภอ : สุคีริน
087-8363093
praseach879@gmail.com

 นายพัชชระ เจริญศรี

นายพัชชระ เจริญศรี

โรงเรียน นิคมพัฒนา2

อำเภอ : สุคีริน
0849630464
PatcharaJ274@gmail.com

 นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์

นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์

โรงเรียน สุคิริน

อำเภอ : สุคีริน
0843974884
Amaratpalanu@gmail.com

 นายจรูญ แสงประสิทธิ์

นายจรูญ แสงประสิทธิ์

โรงเรียน รักไทย

อำเภอ : สุคีริน
0968508120
rakthai.rak61@gmail.com

 นายบุญศร อ่อนแพง

นายบุญศร อ่อนแพง

โรงเรียน บ้านภูเขาทอง

อำเภอ : สุคีริน
0892992606
sornonp07@gmail.com

 นางสาวชณิชา มางัดสาเระ

นางสาวชณิชา มางัดสาเระ

โรงเรียน นิคมพัฒนา6

อำเภอ : สุคีริน
0954391919
laddwan1979@gmail.com