ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอตากใบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2จำนวนผู้อำนวยการ
32


จำนวนรองผู้อำนวยการ
0


จำนวนรักษาการ
0

นายบรรชา บุญคง

นายบรรชา บุญคง

โรงเรียน วัดเกษตรธิการาม

อำเภอ : ตากใบ
0872914557
bancha5092@gmail.com

 นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง

นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง

โรงเรียน วัดสิทธิสารประดิษฐ์

อำเภอ : ตากใบ
0872891200
adisak06042523@gmail.com

นายอรัญ มะแซ

นายอรัญ มะแซ

โรงเรียน บ้านตะเหลี่ยง

อำเภอ : ตากใบ
0862913288
Arran3288@gmail.com

 นายนูรุลฮัมดี บูกุ

นายนูรุลฮัมดี บูกุ

โรงเรียน บ้านปลักปลา

อำเภอ : ตากใบ
0897374535
hamdee52@gmail.com

 นางจารีย์ พุฒยืน

นางจารีย์ พุฒยืน

โรงเรียน วัดโคกมะม่วง

อำเภอ : ตากใบ
0817663199
reenara2@hotmail.com

 นางชาณา สุวรรณนิตย์

นางชาณา สุวรรณนิตย์

โรงเรียน บ้านปะดะดอ

อำเภอ : ตากใบ
0936855955
n-ararat@hotmail.com

 นางสาวลักขณา ชิณพงษ์

นางสาวลักขณา ชิณพงษ์

โรงเรียน บ้านตอหลัง

อำเภอ : ตากใบ
0892989662
lackana1977@gmail.com

นายอุสมาน สะรอ

นายอุสมาน สะรอ

โรงเรียน โรงเรียนบ้านปะลุกา

อำเภอ : ตากใบ
0869572860
0

 นายจักรกฤช เจริญพันธ์

นายจักรกฤช เจริญพันธ์

โรงเรียน บ้านศรีพงัน

อำเภอ : ตากใบ
0862875902
jck_45@hotmail.com

 นายสมรัฐ แก้วสังข์

นายสมรัฐ แก้วสังข์

โรงเรียน บ้านเกาะสะท้อน

อำเภอ : ตากใบ
081-7482981
khunsomrat@gmail.com

 นายอรุณ เบญญคุปต์

นายอรุณ เบญญคุปต์

โรงเรียน บ้านบางขุนทอง

อำเภอ : ตากใบ
0819696944
srifajar0905@gmail.com

 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม

นางสาวธรรศญา หล่าอุดม

โรงเรียน บ้านไพรวัน

อำเภอ : ตากใบ
081-9599498
balloon2826@hotmail.com

นางสาวเตือนใจ ไชยปุย

นางสาวเตือนใจ ไชยปุย

โรงเรียน บ้านโคกงู

อำเภอ : ตากใบ
0849691704
tuen_ch@hotmail.com

นายชยพล เพชรแก้ว

นายชยพล เพชรแก้ว

โรงเรียน บ้านปูยู

อำเภอ : ตากใบ
0860986004
chayapol.nara@gmail.com

 นางปรีดา เมฆรัตน์

นางปรีดา เมฆรัตน์

โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์44วัดฉัททันต์สนาน

อำเภอ : ตากใบ
0817487446
pd_kong@hotmail.com

ว่าที่ร้อยโทสราวุธ บุญเขตต์

ว่าที่ร้อยโทสราวุธ บุญเขตต์

โรงเรียน วัดทรายขาว

อำเภอ : ตากใบ
0625736826
sarawutn.boonket@gmail.com

 นางสิริลักษณ์ ชาแท่น

นางสิริลักษณ์ ชาแท่น

โรงเรียน บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

อำเภอ : ตากใบ
081-0967844
director_pula@hotmail.com

นางธนาวรรณ ศักระพันธุ์

นางธนาวรรณ ศักระพันธุ์

โรงเรียน บ้านสะหริ่ง

อำเภอ : ตากใบ
0869917585
maypik42@gmail.com

 นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์

นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์

โรงเรียน บ้านซรายอ

อำเภอ : ตากใบ
0897382847
tangarom2011@gmail.com

นายพรเทพ  เศียรสุวรรณ

นายพรเทพ เศียรสุวรรณ

โรงเรียน วัดพระพุทธ

อำเภอ : ตากใบ
0819575688
aekpt06@gmail.com

นายประสานต์ พรหมฉ่ำ

นายประสานต์ พรหมฉ่ำ

โรงเรียน โรงเรียนบ้านกูบู

อำเภอ : ตากใบ
0936788678
0

 ลำดวน บัวหอม

ลำดวน บัวหอม

โรงเรียน บ้านสะปอม

อำเภอ : ตากใบ
0935837329
Lamduan.bua@gmail.com

 นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายสราวุธ ยอดรักษ์

โรงเรียน บ้านศาลาใหม่

อำเภอ : ตากใบ
084-9953774
kokrak23@hotmail.com

 นายสมพร  เพ็งไซ

นายสมพร เพ็งไซ

โรงเรียน บ้านแฆแบ๊ะ

อำเภอ : ตากใบ
081-7676953
0

นายพยับ สุวรรณนิตย์

นายพยับ สุวรรณนิตย์

โรงเรียน บ้านหัวคลอง

อำเภอ : ตากใบ
06-49144998
py2508@gmail.com

 นางสาวลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ

นางสาวลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ

โรงเรียน วัดเกาะสวาด

อำเภอ : ตากใบ
0
laddwan1979@gmail.com

นายปริวัฒน์ หรีรักษ์

นายปริวัฒน์ หรีรักษ์

โรงเรียน วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

อำเภอ : ตากใบ
0872892233
joey0234@hotmail.com

นายประจักษ์ ถานันดี

นายประจักษ์ ถานันดี

โรงเรียน วัดโคกมะเฟือง

อำเภอ : ตากใบ
0892947680
Prachak2500@gmail.com

นายอุเส็น เกษตรกาลาม์

นายอุเส็น เกษตรกาลาม์

โรงเรียน บ้านคลองตัน

อำเภอ : ตากใบ
0867495250
ีusen2515@gmail.com

 นายทินกร ชาแท่น

นายทินกร ชาแท่น

โรงเรียน บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

อำเภอ : ตากใบ
0810982542
tinnakornchathaen@gmail.com

 นางนาตยา อดิศัยนิกร

นางนาตยา อดิศัยนิกร

โรงเรียน บ้านตาบา

อำเภอ : ตากใบ
0869493023
tungung2007 gmail.com

 นางสาวรดี นฤมิตสุธน

นางสาวรดี นฤมิตสุธน

โรงเรียน บ้านโคกยามู

อำเภอ : ตากใบ
0805490340
nareumit.kay@gmail.com