ผู้บริหาร
Cinque Terre

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2