ธุรการโรงเรียน

สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 102 คน ขาดอีก 15 คน


นัสรุดดีน มามุ

นัสรุดดีน มามุ

โรงเรียน บ้านเกาะสะท้อน

อำเภอ : ตากใบ
0819595287
jsr_kohsatorn@hotmail.com

นายมูหามัดลุกมาน ดาโอ๊ะ

นายมูหามัดลุกมาน ดาโอ๊ะ

โรงเรียน บ้านหัวคลอง

อำเภอ : ตากใบ
0831917161
abusaron701@gmail.com

นางสาวสุพัตรา เหมวิเชียร

นางสาวสุพัตรา เหมวิเชียร

โรงเรียน วัดโคกมะม่วง

อำเภอ : ตากใบ
0614547156
su_chon0211@hotmail.com

นางสือน๊ะ ยาแต

นางสือน๊ะ ยาแต

โรงเรียน วัดสิทธิสารประดิษฐ์

อำเภอ : ตากใบ
0936709945
sunah19800@gmail.com

จีระวรรณ พันทวี

จีระวรรณ พันทวี

โรงเรียน บ้านสะปอม

อำเภอ : ตากใบ
0935966795
่jeravan1631@gmail.com

ธุรการโรงเรียน

ธุรการโรงเรียน

โรงเรียน วัดเกาะสวาด

อำเภอ : ตากใบ
086-290048
phochanok15@gmail.com

นางสุธาสินี ไชยกูล

นางสุธาสินี ไชยกูล

โรงเรียน บ้านศาลาใหม่

อำเภอ : ตากใบ
087-8365722
Sutarsinee2528@gmail.com

นางสาวศิริพร ชูมณี

นางสาวศิริพร ชูมณี

โรงเรียน บ้านโคกงู

อำเภอ : ตากใบ
0640493140
sompane2537@gmail.com

นางสาวธัญญลักษณ์ แม่นยำ

นางสาวธัญญลักษณ์ แม่นยำ

โรงเรียน วัดโคกมะเฟือง

อำเภอ : ตากใบ
0808720617
0

 นางสาวอีลาวาตี ดอเล๊าะ

นางสาวอีลาวาตี ดอเล๊าะ

โรงเรียน บ้านเกาะสะท้อน

อำเภอ : ตากใบ
098-7022925
elaxwatee@gmail.com

 นางน้ำฝน ขวัญสืบ

นางน้ำฝน ขวัญสืบ

โรงเรียน บ้านสะหริ่ง

อำเภอ : ตากใบ
0897388858
mrs.namfon1984@gmail.com

นางสาวการ์ตีนี ยูโซ๊ะ

นางสาวการ์ตีนี ยูโซ๊ะ

โรงเรียน บ้านปลักปลา

อำเภอ : ตากใบ
0828212089
Kartinee.kbk@gmail.com

นางสาวฐิติมา ทองบุญเรือง

นางสาวฐิติมา ทองบุญเรือง

โรงเรียน บ้านไพรวัน

อำเภอ : ตากใบ
089-7404532
tonrak_mg@hotmail.com

 นายสราวุธ พูนเทพ

นายสราวุธ พูนเทพ

โรงเรียน บ้านบางขุนทอง

อำเภอ : ตากใบ
0822685791
sarawud5791@gmail.com

นายมาฮาหมัดซากรี ลีเป็ง

นายมาฮาหมัดซากรี ลีเป็ง

โรงเรียน บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

อำเภอ : ตากใบ
0
0

 นางสาววัชรี คงรังษี

นางสาววัชรี คงรังษี

โรงเรียน บ้านแฆแบ๊ะ

อำเภอ : ตากใบ
086-0549180
่juladee@hotmail.com

นางสาวทวีสิน แซ่คู่

นางสาวทวีสิน แซ่คู่

โรงเรียน โรงเรียนบ้านกูบู

อำเภอ : ตากใบ
0
0

นางไอลดา ไข่มุกข์

นางไอลดา ไข่มุกข์

โรงเรียน บ้านตอหลัง

อำเภอ : ตากใบ
0936672663
ilada_khaimuk@hotmail.com

 นายซอและ ดีแม

นายซอและ ดีแม

โรงเรียน บ้านศรีพงัน

อำเภอ : ตากใบ
0831838099
Laeh_com53@hotmail.com

 นางสาวมัททิยา ชำนาญคง

นางสาวมัททิยา ชำนาญคง

โรงเรียน บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

อำเภอ : ตากใบ
0
0

 นางวิมลรัตน์ อังจุย

นางวิมลรัตน์ อังจุย

โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์44วัดฉัททันต์สนาน

อำเภอ : ตากใบ
0807047472
rat5657@gmail.com

 นางสาวมุสรา บินสือแม

นางสาวมุสรา บินสือแม

โรงเรียน บ้านปูยู

อำเภอ : ตากใบ
0936680928
reeniemus29@gmail.com

 นางสาวมัททิยา ชำนาญคง

นางสาวมัททิยา ชำนาญคง

โรงเรียน บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

อำเภอ : ตากใบ
0
0

 นางสาวนูรีดา มามะ

นางสาวนูรีดา มามะ

โรงเรียน บ้านโคกยามู

อำเภอ : ตากใบ
0809932795
nurida.fahan@gmail.com

นางสาวณัฐฐาพร ทองคำ

นางสาวณัฐฐาพร ทองคำ

โรงเรียน วัดเกษตรธิการาม

อำเภอ : ตากใบ
0949561663
Tnatthapron@gmail.com

นิลลวัฒน์ เจะอาแซ

นิลลวัฒน์ เจะอาแซ

โรงเรียน บ้านศาลาอูมา

อำเภอ : แว้ง
0935750922
bansalauma@hotmail.com

มหามัดวีรา   บินลอแม

มหามัดวีรา บินลอแม

โรงเรียน บ้านยะหอ

อำเภอ : แว้ง
0998127472
ra125.thai@gmail.com

นาวสาวจินตนา  ลาเย็ง

นาวสาวจินตนา ลาเย็ง

โรงเรียน บ้านฆอเลาะทูวอ

อำเภอ : แว้ง
0807055099
wannida135568053@gmail.com

นางสาวซูวัยบัส บินเจ๊ะอารง

นางสาวซูวัยบัส บินเจ๊ะอารง

โรงเรียน บ้านเจ๊ะเหม

อำเภอ : แว้ง
0872945514
mahdekmore@gmail.com

นางสาวรสมีนี  บินดาโอะ

นางสาวรสมีนี บินดาโอะ

โรงเรียน บ้านตือมายู

อำเภอ : แว้ง
0830819986
rusmineebindaud@gmail.com

 นางนูรีซันร์ มะเย็ง

นางนูรีซันร์ มะเย็ง

โรงเรียน บ้านจะมาแกะ

อำเภอ : แว้ง
0850572553
nureesan.ma@gmail.com

 ฮาสือหม๊ะ บู๊กุ

ฮาสือหม๊ะ บู๊กุ

โรงเรียน บ้านบูเกะตา

อำเภอ : แว้ง
0622076681
kasmah6681@gmail.com

 นางสาวอัลวานีย์ บริบูรณ์สุข

นางสาวอัลวานีย์ บริบูรณ์สุข

โรงเรียน บ้านกรือซอ

อำเภอ : แว้ง
0630987185
wanee.1912.fa@gmail.com

 นายบูฆอรี บูยา

นายบูฆอรี บูยา

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองแว้ง

อำเภอ : แว้ง
0983670514
bukhoree25280907@outlook.co.

นางสาวยานา สะแลแม

นางสาวยานา สะแลแม

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

อำเภอ : แว้ง
0807032140
qasminee2140@gmail.com

 นางสาวรุ่งทิวา รัตนะพันธ์

นางสาวรุ่งทิวา รัตนะพันธ์

โรงเรียน เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

อำเภอ : แว้ง
0815422340
0

นางสาวรอยฮาน เลาะมาอะ

นางสาวรอยฮาน เลาะมาอะ

โรงเรียน บ้านบาโง

อำเภอ : แว้ง
0898780720
misra.purong@gmail.com

 นางอาสือละห์ ลอแม

นางอาสือละห์ ลอแม

โรงเรียน บ้านตือมายู

อำเภอ : แว้ง
0872973751
aslah555@hotmail.com

 นางรัตติยา เจ๊ะแฮ

นางรัตติยา เจ๊ะแฮ

โรงเรียน บ้านแอแว

อำเภอ : แว้ง
0933354073
lalazon2550@gmail.com

นางสาวสุรีรัตน์ บินมะดาโอะ

นางสาวสุรีรัตน์ บินมะดาโอะ

โรงเรียน บ้านแขยง

อำเภอ : แว้ง
0650724418
Sureerat22092519@gmail.com

นางสาวซำสียะ การียา

นางสาวซำสียะ การียา

โรงเรียน บ้านเจ๊ะยอ

อำเภอ : แว้ง
0878375180
ryooniseka@gmail.com

 นางนอร์ฟิตตรี แวและ

นางนอร์ฟิตตรี แวและ

โรงเรียน บ้านสามแยก

อำเภอ : แว้ง
0807120672
fitree5555@hotmail.com

นางฟีตีรียะ สามานุง

นางฟีตีรียะ สามานุง

โรงเรียน เพลินพิศ

อำเภอ : แว้ง
081-7661478
fitiriya1478@gmail.com

 นางสาวโซเฟียนี สมาแอ

นางสาวโซเฟียนี สมาแอ

โรงเรียน เทพประทานไทยยืนยง

อำเภอ : แว้ง
0980824578
veeyala9982@gmail.com

นางสาวนาสเราะห์  กีลีมอ

นางสาวนาสเราะห์ กีลีมอ

โรงเรียน บ้านกูวา(แว้ง)

อำเภอ : แว้ง
0870708347
nana.math33@hotmail.com

 นางสาวนูรุลฟาตีฮะห์ บราเฮ็ง

นางสาวนูรุลฟาตีฮะห์ บราเฮ็ง

โรงเรียน บ้านตอแล

อำเภอ : แว้ง
0963721685
์Nurufateehah85@gmail.com

 นายชาลี พันธุเมฆ

นายชาลี พันธุเมฆ

โรงเรียน บ้านแว้ง

อำเภอ : แว้ง
0894583297
chalee3297@gmail.com

 นางสาวไอดา บินมูซอ

นางสาวไอดา บินมูซอ

โรงเรียน บ้านแม่ดง

อำเภอ : แว้ง
0807043708
aida.bms83@gmail.com

นางนูรฮายาตี บินสะดอเลาะ

นางนูรฮายาตี บินสะดอเลาะ

โรงเรียน บ้านตือระมิตรภาพที่ 172

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0949310117
hayatee_nur@hotmail.com

นางสาวโนรมา หะยีหาลีม

นางสาวโนรมา หะยีหาลีม

โรงเรียน บ้านโต๊ะเวาะ

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0843135217
ma_nrm@windowslive.com

 นางสาวนูรีมาน อูมา

นางสาวนูรีมาน อูมา

โรงเรียน บ้านปาดังยอ

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0
0

 นางสาวนอร์ไอนี เจ๊ะแว

นางสาวนอร์ไอนี เจ๊ะแว

โรงเรียน บ้านกวาลอซีรา

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0
0

 ฆาดาฟี ปูโปะ

ฆาดาฟี ปูโปะ

โรงเรียน บ้านปูโป๊ะ

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0980146043
daffee9920@hotmail.com

นายธีรพงษ์ จันทร์สาย

นายธีรพงษ์ จันทร์สาย

โรงเรียน บ้านลาแล

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0818967579
pong_mutu@hotmail.com

นายรัฐเดช เซ็ง

นายรัฐเดช เซ็ง

โรงเรียน บ้านสุไหงโก-ลก

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0874790596
ratthadech109@gmail.com

นายซัมโซ ยูโซ๊ะ

นายซัมโซ ยูโซ๊ะ

โรงเรียน บ้านลูโบ๊ะลือซง

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0869699086
samso.1918@hotmail.com

 นางสาวการีมะห์ สารีงะ

นางสาวการีมะห์ สารีงะ

โรงเรียน บ้านลูโบ๊ะซามา

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0635898957
kareemah.sareenga@gmail.com

นางสาววาตี มายิ

นางสาววาตี มายิ

โรงเรียน บ้านกาวะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0872890825
tiezero@hotmail.com

สามียะ สะแลแม

สามียะ สะแลแม

โรงเรียน บ้านสายะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0819904704
TeeNana_2012@hotmail.com

ศุภรัตน ดวงมาลา

ศุภรัตน ดวงมาลา

โรงเรียน บ้านบาโงฮูมอ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0625938524
yui_bang30@hotmail.com

นายวิชิต ทองดี

นายวิชิต ทองดี

โรงเรียน บ้านปอเนาะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0810991240
wichit92140@gmail.com

ฮาเซ็ง ดอเลาะ

ฮาเซ็ง ดอเลาะ

โรงเรียน บ้านกลูบี

อำเภอ : สุไหงปาดี
0822606978
Hasame_14011@Hotmail.com

สมชาย โฉมอำภัย

สมชาย โฉมอำภัย

โรงเรียน วัดประดิษฐ์บุปผา

อำเภอ : สุไหงปาดี
0899747373
siamch99@hotmail.com,chay2you@

นางสาวจุฑานุช ตรุระจิตต์

นางสาวจุฑานุช ตรุระจิตต์

โรงเรียน บ้านตลิ่งสูง

อำเภอ : สุไหงปาดี
0901907704
may_sayon@hotmail.com

 นางสาวซามียะห์ อาแวนุ

นางสาวซามียะห์ อาแวนุ

โรงเรียน บ้านไอบาตู

อำเภอ : สุไหงปาดี
0616126989
samiyahawaehuh@gmail.com

นางสาวพัทราภรณ์ สุกสมัคร

นางสาวพัทราภรณ์ สุกสมัคร

โรงเรียน อิสลามบำรุง

อำเภอ : สุไหงปาดี
0869581730
son_son_14@hotmail.com

นางสาวอาซูรา แวสมะแอ

นางสาวอาซูรา แวสมะแอ

โรงเรียน บ้านไม้แก่น

อำเภอ : สุไหงปาดี
0848587586
asura100630@gmail.com

นางสาวยูเรียนา ผาอินทร์

นางสาวยูเรียนา ผาอินทร์

โรงเรียน บ้านบาโงกือเต

อำเภอ : สุไหงปาดี
0632287445
0

 นายนรินทร์ อาดอละ

นายนรินทร์ อาดอละ

โรงเรียน บ้านละหาน

อำเภอ : สุไหงปาดี
0630868739
narinadolah@gmail.com

นางวรกมล เทพยากร

นางวรกมล เทพยากร

โรงเรียน วัดโบราณสถิตย์

อำเภอ : สุไหงปาดี
0937537452
worakamon120632@gmail.com

 นายอาหามะ มะลี

นายอาหามะ มะลี

โรงเรียน บ้านตาเซะเหนือ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0813687260
marknara0767@gmail.com

 คัชมา ฮามิ

คัชมา ฮามิ

โรงเรียน บ้านตาเซะใต้

อำเภอ : สุไหงปาดี
080-1411369
Kachma.KM6737@gmail.com

 อรวัลย์ สือแม

อรวัลย์ สือแม

โรงเรียน บ้านโต๊ะเด็ง

อำเภอ : สุไหงปาดี
0883467484
orawan_755@hotmail.com

นายเยาว์ฮารี เจ๊ะแล

นายเยาว์ฮารี เจ๊ะแล

โรงเรียน บ้านกูวา(สุไหงปาดี)

อำเภอ : สุไหงปาดี
0999582392
sranchek@gmail.com

ฮานีฟา บินอาแวดอเลาะ

ฮานีฟา บินอาแวดอเลาะ

โรงเรียน บ้านบาโงมาแย

อำเภอ : สุไหงปาดี
0872882302
Haneefar1986@gmail.com

นางสาวทิราพร ลอยเมฆ

นางสาวทิราพร ลอยเมฆ

โรงเรียน วัดประชุมชลธารา

อำเภอ : สุไหงปาดี
0831831378
tiraporn.2529@gmail.com

 dddd

dddd

โรงเรียน โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

อำเภอ : สุไหงปาดี
0
0

 นางสาวอะมาลีนา  สะแลแม

นางสาวอะมาลีนา สะแลแม

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา๘๙ (บ้านโคกสยา)

อำเภอ : สุไหงปาดี
0810985116
Mobilenee541@gmail.com

 นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว

นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว

โรงเรียน บ้านจือแร

อำเภอ : สุไหงปาดี
0
azilawatee2680@gmail.com

 นางสาวอริสรา ยะลา

นางสาวอริสรา ยะลา

โรงเรียน บ้านตะโละบูเก๊ะ

อำเภอ : สุไหงปาดี
0827948592
anung.istree@gmail.com

 นางสาวช่อฤดี ทองคุป

นางสาวช่อฤดี ทองคุป

โรงเรียน ราชภักดี

อำเภอ : สุไหงปาดี
0993659586
chorrudee19@gmail.com

นายวสันต์ เจ๊ะอาแซ

นายวสันต์ เจ๊ะอาแซ

โรงเรียน บ้านปะลุรู

อำเภอ : สุไหงปาดี
0828281949
wasant78@gmail.com

 นางสาวรีนา เจ๊ะตือเงาะ

นางสาวรีนา เจ๊ะตือเงาะ

โรงเรียน โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

อำเภอ : สุไหงปาดี
0
0

 นายเอกอรุณ บินเจ๊ะมิ

นายเอกอรุณ บินเจ๊ะมิ

โรงเรียน บ้านบือราแง

อำเภอ : สุไหงปาดี
089-5995109
Eakarunbinchemi@gmail.com

นางสาวณัฐพัชร์  สงคง

นางสาวณัฐพัชร์ สงคง

โรงเรียน นิคมพัฒนา2

อำเภอ : สุคีริน
0864194519
mon110234@hotmail.com

นางสาวรอกีเยาะ สาแม็ง

นางสาวรอกีเยาะ สาแม็ง

โรงเรียน บ้านน้ำใส

อำเภอ : สุคีริน
086-2868438
rokee2523@gmail.com

นางสาวสารีฟา หามะ

นางสาวสารีฟา หามะ

โรงเรียน บ้านบาลูกายาอิง

อำเภอ : สุคีริน
0822674386
safani321@gmail.com

 นางสาวปัฐญรัสทก์ พรหมฉ่ำ

นางสาวปัฐญรัสทก์ พรหมฉ่ำ

โรงเรียน บ้านร่วมใจ

อำเภอ : สุคีริน
0965823892
patyarat892@gmail.com

 นางสาวปาตีเมาะ ยูโซะ

นางสาวปาตีเมาะ ยูโซะ

โรงเรียน นิคมพัฒนา5

อำเภอ : สุคีริน
0807069400
pateemoh.yusoh2530@gmail.com

 นางฝน คณานุรักษ์

นางฝน คณานุรักษ์

โรงเรียน นิคมพัฒนา6

อำเภอ : สุคีริน
0801403667
fonsukhirin@hotmail.com

 นางสาวศศิณีย์  เหล็กเพ็ชร์

นางสาวศศิณีย์ เหล็กเพ็ชร์

โรงเรียน นิคมพัฒนา ๗

อำเภอ : สุคีริน
0919833174
sps.sasinee@gmail.com

 นางสาวดรุณี ผลจันทร์

นางสาวดรุณี ผลจันทร์

โรงเรียน นิคมพัฒนา 10

อำเภอ : สุคีริน
0872951046
to_tanie@hotmail.com

ปณิตา รัตนดากุล

ปณิตา รัตนดากุล

โรงเรียน นิคมพัฒนา ๔

อำเภอ : สุคีริน
095-6474936
panita.ya171819@gmail.com

 นายต่วนไซนุง  ปะนาวา

นายต่วนไซนุง ปะนาวา

โรงเรียน สุคิริน

อำเภอ : สุคีริน
0994375606
Mylip33@gmail.com

 นางสาววิจิตรา แก้วบันดิษฐ

นางสาววิจิตรา แก้วบันดิษฐ

โรงเรียน บ้านจุฬาภรณ์ 12

อำเภอ : สุคีริน
0964271653
ying_nop@hotmail.com

 นายวิรัตน์ ขุนทองคำ

นายวิรัตน์ ขุนทองคำ

โรงเรียน นิคมพัฒนา 9

อำเภอ : สุคีริน
0941615851
Virat.konthong@gmail.com

 นายโนร์อัสลัน อูมา

นายโนร์อัสลัน อูมา

โรงเรียน บ้านน้ำทุเรียน

อำเภอ : สุคีริน
0894624642
Smarn.arin@gmail.com

นางสาวสุวรรณี ดาโอะ

นางสาวสุวรรณี ดาโอะ

โรงเรียน บ้านภูเขาทอง

อำเภอ : สุคีริน
0838083620
sukhirin96190@gmail.com

นางสาวสุกัญญา บินสาและ

นางสาวสุกัญญา บินสาและ

โรงเรียน รักไทย

อำเภอ : สุคีริน
0847487272
rakthai.rak61@gmail.com