1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบ
2 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
3 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.น
4 โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
6 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
7 ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
8 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา ๒
9 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมก
10 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกา