1 เชิญครูเข้าอบรม Coding & Robotics อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Scratch
2 การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
3 เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึงตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟร
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมคำคม(การต่อคำศัพท์ภาษาไทย) สำหรับครูอาจารย์
7 ขอเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เลย เขต ๓
9 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
10 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เชียงราย เขต ๒