1 การเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อ
2 ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
3 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4 การสมัครเข้าร่วมโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒
5 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "เพิ่มโอกาสจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค"
7 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
8 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
9 ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรคค์ ประจำปี ๒๕๖๓
10 เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปก