1 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัยบ้าน
2 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓
3 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
4 ขอเชิญประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓
6 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
7 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา
8 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓
9 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
10 ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน