1 ขอความช่วยเหลือนักเรียนป่วยเสียชีวิต
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระ
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือข้าราชการครูผู้ประสบอัคคีภัย
4 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว
5 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Learning through Scientific Inq
6 การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนั
7 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (Bigdata)
9 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข
10 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม