1 ขอแจ้งเปลื่ยนแปลงเว็ปไซต์ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
3 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมลูกจ้างส่วนราชก
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด
5 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๖
7 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 แจ้งเปลื่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
10 ขอเชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการ