1 ขยายเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓
2 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.พิจิตร เขต ๒
3 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.พิจิตร เขต ๑
4 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.ลำพูน เขต ๒
5 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.สมุทรสงคราม
6 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสพป.เชียงใหม่ เขต ๓
7 บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
8 เผยแพร่สื่อออนไลน์ E-Book สำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
9 ขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทั
10 แจ้งแนวทางปฏิบัติและมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบา