1 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี 2562
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
5 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒(ภาษาอังกฤษ)
6 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒(ภาษไทย)
7 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
8 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
9 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2562