1 แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี 2562
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
6 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒(ภาษาอังกฤษ)
7 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒(ภาษไทย)
8 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
9 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2562