โรงเรียนในอำเภอแว้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2จำนวนโรงเรียนในอำเภอแว้งทั้งหมด
27


ขนาดใหญ่พิเศษ
0


ขนาดใหญ่
0


ขนาดกลาง
0


ขนาดเล็ก
0

96020033
โรงเรียนบ้านสามแยก

0

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง

96020034
โรงเรียนบ้านบาโง

0

ที่อยู่ : ม.4 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020036
โรงเรียนบ้านไม้ฝาด

0

ที่อยู่ : ม.8 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020037
โรงเรียนบ้านศาลาอูมา

0

ที่อยู่ : หมู่ที่ ๙ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

96020038
โรงเรียนโรงเรียนบ้านตอออ

0

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

96020039
โรงเรียนบ้านจะมาแกะ

0

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

96020040
โรงเรียนบ้านบางขุด

0

ที่อยู่ : ม.๗ ต. ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020041
โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา

0

ที่อยู่ : ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020042
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง

0

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

96020043
โรงเรียนบ้านแม่ดง

0

ที่อยู่ : ม.5 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020044
โรงเรียนบ้านตอแล

0

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

96020045
โรงเรียนบ้านยะหอ

073-530-944
yaho2013@hotmail.co.th
ที่อยู่ : ม.3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020046
โรงเรียนบ้านบูเกะตา

0

ที่อยู่ : ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

96020047
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

0

ที่อยู่ : 103/5 หมู่1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

96020048
โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ

0

ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลโละจูด จังหวัดนราธิวาส

96020049
โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ

0

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.โละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

96020050
โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

0

ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

96020051
โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง

0

ที่อยู่ : ม.8 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020052
โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ

0

ที่อยู่ : หมู่.7 ตำบลแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

96020053
โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง)

0

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่5 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

96020054
โรงเรียนบ้านกรือซอ

0

ที่อยู่ : หมู่ ๔ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

96020055
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม

0

ที่อยู่ : ม.3 ต. แว้ง อ. แว้ง จ.นราธิวาส

96020056
โรงเรียนบ้านแว้ง

0

ที่อยู่ : 178/6 หมู่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 9

96020057
โรงเรียนบ้านแอแว

0

ที่อยู่ : ม. ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020058
โรงเรียนบ้านตือมายู

0

ที่อยู่ : หมู่ จังหวัดนราธิวาส

96020059
โรงเรียนเพลินพิศ

0

ที่อยู่ : ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

96020060
โรงเรียนบ้านแขยง

0

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลเอาวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส