โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

จำนวนโรงเรียน 11 โรง


รหัส : 96020077

โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172

ชื่ออักกฤษ : Banturahmidtrapab 172 School

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020078

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา

ชื่ออักกฤษ : Ban Luboksama School

โทร : 084-6319137
e-mail : luboksama_school@hotmail.com
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

รหัส : 96020079

โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา

ชื่ออักกฤษ : Ban Kwalocira School

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก

รหัส : 96020080

โรงเรียนบ้านมือบา

ชื่ออักกฤษ : Banmuba school

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020081

โรงเรียนบ้านลาแล

ชื่ออักกฤษ : Banlalae School

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

รหัส : 96020082

โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ

ชื่ออักกฤษ : Bantokwak School

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : หมุ่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

รหัส : 96020084

โรงเรียนบ้านมูโนะ

ชื่ออักกฤษ : MUNO SCHOOL

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

รหัส : 96020085

โรงเรียนบ้านปาดังยอ

ชื่ออักกฤษ : banpadangyoschool

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020086

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง

ชื่ออักกฤษ : Banlubokluesong school

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

รหัส : 96020087

โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ

ชื่ออักกฤษ : banpupoh

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020088

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

ชื่ออักกฤษ : Bansungaikolok school

โทร : 0
e-mail :
ที่อยู่ : 18 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120