วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์


การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ


1. สร้างโอกาศ ความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

5. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพและสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยม


มุ่งผลสัมฤทธิ์

จิตบริหาร

บริหารโปร่งใส


เป้าประสงค์


1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

2. เด็กระดับปฐมวัยและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่คุณภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐษนสู่คุณภาพระดับมาตรฐานบูรณาการการทำงาน เน้นการบริหารแบบ มีส่วนร่วม

5. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพและสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง